Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
poniedzia│ek 18.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

VII Przegl▒d Sztuki Nieprofesjonalnej

29.09.2011 przez: MDK Miko│ˇw

Galeria Miejskiego Domu Kultury w Miko│owie zaprasza na VII Przegl▒d Sztuki Nieprofesjonalnej

Regulamin Przegl▒du:
1. W Przegl▒dzie mog▒ braŠ udzia│ osoby doros│e, zajmuj▒ce siŕ sztuk▒ amatorsko, ktˇre nie uko˝czy│y Wy┐szej Uczelni Plastycznej i nie posiadaj▒ uprawnie˝ wydanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
2. Na Przegl▒d mo┐na dostarczyŠ nie wiŕcej ni┐ trzy prace, wykonane w dowolnej technice malarskiej i graficznej, jak i wyroby rzemios│a artystycznego. Do prac wymagaj▒cych nietypowego eksponowania nale┐y do│▒czyŠ szkic informacyjny.
3. W Przegl▒dzie bior▒ udzia│ wy│▒cznie prace sygnowane, oprawione w listwy lub ramy, z uchwytem umo┐liwiaj▒cym zawieszenie.
4. Prace powinny byŠ starannie opakowane, nades│ane lub dostarczone osobiÂcie do siedziby Miejskiego Domu Kultury.
5. Za ewentualne uszkodzenia powsta│e w trakcie przesy│ki organizatorzy nie ponosz▒ odpowiedzialnoÂci.
6. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawŕ pokonkursow▒, co wyklucza mo┐liwoŠ wycofania ich przed jej zako˝czeniem.
7. Prace nie spe│niaj▒ce ogˇlnie przyjŕtych norm estetycznych nie bŕd▒ przyjmowane.
8. Organizatorzy informuj▒ o planowanym wydaniu katalogu, ktˇry bezp│atnie otrzyma ka┐dy uczestnik wystawy.
9. Prace nale┐y sk│adaŠ od pa╝dziernika do 30 grudnia 2011 roku. Wystawa prac odbŕdzie siŕ na prze│omie marca i kwietniu 2012r (wernisa┐ bŕdzie mia│ miejsce 9. 03. 2012)
10. Autorzy prac, ktˇre zostan▒ zakwalifikowane na wystawŕ, zostan▒ o tym fakcie powiadomieni.
11. Prace niezakwalifikowane jak i eksponowane na wystawie bŕd▒ mog│y byŠ odebrane przez autorˇw w ci▒gu czterech tygodni od daty zamkniŕcia wystawy. Po up│ywie tego czasu organizatorzy nie bior▒ odpowiedzialnoÂci za ewentualne zaistnia│e szkody.

Wiŕcej informacji na temat Przegl▒du mo┐na uzyskaŠ w MDK, tel. 32 226 21 47 lub 738 09 46KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one