Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs decoupage - czyli co dla mŕ┐czyzny.

13.05.2010 przez: Martyna

Zbli┐a siŕ Dzie˝ Ojca. Centrum Kreatywnego Rozwoju "Magnoliowy Dworek" postanowi│o zorganizowaŠ konkurs: Decoupage - czyli co dla mŕ┐czyzny.

Wykonanie pracy za pomoc▒ techniki decoupage z motywem typowym dla panˇw np. Samochody, pi│ka no┐na, akcenty erotyczne itp.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest organizowany przez Centrum Kreatywnego Rozwoju "Magnoliowy Dworek"

2. Aby wzi▒Š udzia│ w konkursie nale┐y przygotowaŠ pracŕ ozdobion▒ metod▒ decoupage z motywem typowym dla Panˇw. Mo┐emy ozdobiŠ dowolny przedmiot. Warunek: na pracy konkursowej konieczne s▒ jakiekolwiek elementy wykonane metod▒ decoupage. Inne techniki zdobienia powinny byŠ dodatkowe lub uzupe│niaj▒ce (ale nie jedyne).

3. Ka┐dy uczestnik konkursu mo┐e zaprezentowaŠ tylko 1 pracŕ.

4. Zdjŕcia prac nale┐y przesy│aŠ na adres konkurs@magnoliowy-dworek.pl MAKSYMALNIE w iloÂci 3 sztuk o wielkoÂci nie przekraczaj▒cej 640/480 pikseli, na bia│ym tle, do 15.VI.2010r.

5. Konkurs zostanie rozstrzygniŕty w drodze g│osowania. G│osy zbierane bŕd▒ w dniach 16 VI 2010 - 22 VI 2010 r. na stronie www.magnoliowy-dworek.blog.pl

6. Udzia│ w g│osowaniu to przywilej KA»DEJ osoby, jednak┐e NIE mo┐e ona g│osowaŠ na swoj▒ pracŕ.

7. Prace, ktˇre bŕd▒ bra│y udzia│ w konkursie nie mog▒ byŠ wczeÂniej gdziekolwiek publikowane.

8. Osoba z administracji mo┐e nie dopuÂciŠ do konkursu pracy, ktˇra nie bŕdzie odpowiada│a wymogom konkursu. Osoba taka zostanie poinformowana o tym mailem.

9. Zg│aszaj▒c pracŕ na konkurs, uczestnik zabawy zgadza siŕ na publikacjŕ swoich danych osobowych identyfikuj▒cych autora, takich jakie poda│ przy wysy│aniu pracy - nick lub nazwisko. Dla informacji administracji: prosze o podanie nr telefonu oraz maila.

10. Wyniki konkursu zostan▒ og│oszone 26 VI 2010 r.

11. Po og│oszeniu wynikˇw zwyciŕzcy zostan▒ poinformowani mailowo lub telefonicznie i poproszeni o podanie danych adresowych, na ktˇre ma zostaŠ wys│ana nagroda.

12. Trzy pierwsze miejsca zostan▒ nagrodzone nagrodami rzeczowymi: 1 miejsce - 2 papiery ry┐owe, 3 papiery klasyczne oraz klej do decoupage firmy - Stamperia oraz 10 serwetek. 2 miejsce - 1ry┐owy, 2 papiery klasyczne, zestaw 10 szt. serwetek. 3 miejsce - zestaw 15 szt. serwetek i jeden papier klasyczny.

Przewidujemy odstŕpstwa od regulaminu w szczegˇlnych przypadkach, jednak po zatwierdzeniu zmian przez administracjŕ.KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one