Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Forum
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

Konkurs na gad┐et promuj▒cy kulturŕ polsk▒

19.04.2010 przez: Bŕc

Instytut Adama Mickiewicza og│osi│ konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego gad┐etu promuj▒cego kulturŕ polsk▒, przeznaczonego dla najm│odszego odbiorcy. W konkursie mog▒ wzi▒Š udzia│ studenci, absolwenci wydzia│ˇw projektowania, architektury lub kierunkˇw artystycznych szkˇ│ wy┐szych z kraju i zagranicy.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu gad┐etu promuj▒cego Polskŕ jako kraj nowoczesny i otwarty. Projekt powinien byŠ oryginalny, intryguj▒cy, wywo│ywaŠ pozytywne skojarzenia z kultur▒ polsk▒, a przede wszystkim powinien byŠ bezpieczny. Autor/zespˇ│ autorˇw zwyciŕskiej propozycji zostanie zaproszony do pracy nad realizacj▒ projektu. Wyrˇ┐nione w konkursie prace trafi▒ do produkcji. Instytut Adama Mickiewicza jest instytucj▒ powo│an▒ do promocji kultury polskiej na Âwiecie – projekt zg│oszony do konkursu powinien wspieraŠ organizatora w tej misji.

W ubieg│orocznej edycji konkursu na gad┐et promuj▒cy kulturŕ polsk▒ zg│oszono ponad 150 prac. Nagrodzone zosta│y projekty wskazuj▒ce na barwny, nowoczesny charakter Polski – kraju o bogatej kulturze, tak┐e osobistej, m.in. spinki do mankietˇw z charakterystycznymi dla jŕzyka polskiego literami í i ╩ oraz kolorowe karabi˝czyki. Oba nagrodzone w 2009 r. projekty trafi│y do produkcji. Termin zg│aszania prac mija 21 maja 2010.

Prace oceni Jury w sk│adzie:
Monika Brzywczy – redaktor prowadz▒ca kwartalnika „GAGA magazyn o piŕknym dzieci˝stwie”;
Czes│awa Frejlich – redaktor naczelna kwartalnika „2+3 D”;
Ewa Go│ŕbiowska – dyrektor Zamku Sztuki i PrzedsiŕbiorczoÂci w Cieszynie;
Magdalena Mich – rzecznik prasowy Instytutu Adama Mickiewicza;
Grzegorz Niwi˝ski – projektant wzornictwa przemys│owego, Towarzystwo Projektowe;
Jerzy Porŕbski – dziekan Wydzia│u Wzornictwa Przemys│owego, ASP w Warszawie;
Pawe│ Potoroczyn – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza;
Bogna Žwi▒tkowska – prezes Fundacji Nowej Kultury Bŕc Zmiana;

Jury przyzna ufundowane przez Instytut Adama Mickiewicza nagrody: I miejsce: 12 000 PLN, II miejsce: 8 000 PLN, III miejsce: 4 000 PLN.
Regulamin konkursu wraz za│▒cznikami dostŕpny jest na stronie internetowej Organizatora www.iam.pl oraz Sekretarza Konkursu www.funbec.eu/polska_2010 Rozstrzygniŕcie konkursu i og│oszenie wynikˇw nast▒pi 27 maja 2010 roku. Wyniki zostan▒ podane do wiadomoÂci publicznej podczas konferencji prasowej, a tak┐e na stronach internetowych.

Sekretariat konkursu: Fundacja Nowej Kultury Bŕc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa bec@funbec.eu,
tel. 22 827 64 62, 22 827 64 62, 22 827 64 62, 22 827 64 62, 22 827 64 62, 22 625 51 24;
Osoba kontaktowa: Szymon »ydek, szymon@funbec.euKOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imiŕ/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz siŕ:
wpisz poni┐ej dzie˝ tygodnia zaczynaj▒cy siŕ na literŕ s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one